AGENCIJA

ZA PREVOĐENJE I KONSALTING

PARK CITY cons activities:

Translation and Localization Services designed for the digital age. Many years of experience and excellent training of the company's current staff guarantee the high quality translation and interpreting services, professional standards and satisfy customer requirements.

In the field of ISO standards the company has an experienced translators for more than ten years working intensively on translation services in language combinations of Serbian, English and German, which includes not only the basic management systems, but also sector-specific standards (guides and guidelines), documents and records. There is certainly very important context and terminology used by ISO, EN, CENELEC, DIN, BSI etc.

The implementation of ISO standards comprises a serious work of employees education and requires good preparation of lectures based on good practice. It can be reached only in cooperation with representatives of organizations that have joined to enter in the world of standards, which can give them tool for management of the organization to achieve better effectiveness of the processes within organization, regardless of whether it is in terms of quality, ecology, safety, health, information security, data protection or providing services to clients.

The personal certification or training of staff who will become certified internal or external implementers/auditors in the field of quality, environment, safety, or as managers of IMS - integrated management system is extremely important. We are very capable to organize professional training courses, testing and the whole certification process.

Everything become important in the facing the work challenges and achievement of profits and results of the organization.

The Public Relations skills we can offer are very effective and essential to the success in private and public spheres. Public relations efforts address how we wish to present ourselves to others and how to deal with the perceptions of who others believe we are. Public relations is the art of managing how information about an individual or company is disseminated to the public. Our PR professionals are the facilitators of communication between an organization and the outside world. It's the job of the PR professional to be the voice of the company, to create good will, and to develop relationships with key internal and external audiences, such as employees, consumers and journalists. We write interesting and effective press releases, prepare information for media and develop and maintain company internet or intranet multilingual web pages. We develop and maintain the company's corporate image and identity, which includes the use of logos and signage. We are pleased to manage special events such as introducing new products/services or other activities the company supports in order to gain public attention through the media without advertising directly.

Park City Cons aktivnosti:

Usluge prevođenja i lokalizacije dizajnirane za digitalno doba. Dugogodišnje iskustvo i odlična obuka trenutnog osoblja kompanije garantuju kvalitetne usluge prevođenja i tumačenja, profesionalne standarde i zadovoljenje zahteva klijenata.

U oblasti ISO standarda, kompanija ima prevodioce sa više od deset godina iskustva i intenzivnog rada na prevođenju u kombinaciji srpskog, engleskog i nemačkog jezika, što uključuje ne samo osnovne sisteme upravljanja, već i standarde specifične za pojedine oblasti (vodiči i smernice) , dokumente i zapise. Ovde je veoma važan kontekst i terminologija koju koriste ISO, EN, CENELEC, DIN, BSI i druge organizacije.

Implementacija ISO standarda obuhvata ozbiljan rad na edukaciji zaposlenih i zahteva dobru pripremu predavanja zasnovanih na dobroj praksi. To se može postići samo u saradnji sa predstavnicima organizacija koje su se pridružile da uđu u svet standarda, što im može dati alat za upravljanje organizacijom kako bi postigla bolju efektivnost procesa unutar organizacije, bez obzira da li je u pitanju kvalitet, ekologija, zaštita i zdravlje na radu, bezbednost informacija, zaštita podataka ili pružanje usluga klijentima.

Personalna sertifikacija, odnosno obuka zaposlenih koji će postati sertifikovani interni ili eksterni implementatori/auditori u oblasti kvaliteta, životne sredine, zaštite na radu ili kao menadžeri IMS - integrisanog sistema upravljanja od izuzetnog je značaja. Veoma smo sposobni da organizujemo kurseve stručnog usavršavanja i sprovođenje testiranja i sertifikacije.

Sve postaje važno u suočavanju sa radnim izazovima i postizanjem profita i rezultata organizacije.

Public Relations ili veštine za odnose sa javnošću koje možemo da ponudimo veoma su efikasne i suštinski važne za uspeh u privatnoj i javnoj sferi. Napori u odnosima sa javnošću govore o tome kako želimo da se predstavimo drugima i kako da se bavimo percepcijama o tome šta drugi misle o nama. Odnosi sa javnošću su umetnost upravljanja kako se informacije o pojedincu ili kompaniji distribuiraju javnosti. Naši PR profesionalci su posrednici komunikacije između organizacije i spoljnog sveta. Zadatak profesionalca za odnose sa javnošću jeste da bude glas kompanije, da stvori dobru volju i da razvije odnose sa ključnom unutrašnjom i spoljnom publikom, kao što su zaposleni, klijenti ili novinari. Pišemo zanimljiva i efikasna saopštenja za štampu, pripremamo informacije za medije, razvijamo i održavamo Internet ili intranet web stranice kompanije na više jezika. Razvijamo i održavamo korporativni imidž kompanije i identitet, koji uključuje upotrebu logotipa i oznaka. Sa zadovoljstvom upravljamo posebnim događajima kao što su uvođenje novih proizvoda/usluga ili drugih aktivnosti koje kompanija podržava kako bi se pažnja javnosti ostvarila putem medija, ali bez direktnog oglašavanja.


PARK CITY CONS - AGENCIJA ZA PREVOĐENJE I KONSALTING

21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 21

MATIČNI BROJ: 64092073 PIB: 109321738

Email: office@parkcitycons.info # Tel. +381(0)21 6321 669

SUDSKI PREVODILAC
za NEMAČKI I ENGLESKI JEZIK

Park City Cons ima u ponudi usluge sudskog prevodioca za nemački i engleski jezik sa više od 20 godina iskustva i profesionalnim obrazovanjem, koje garantuju kvalitet i validnost prevedenog materijala u državama sa nemačkim, engleskim i srpskim govornim područjem.

Prevodi sa overama sudskog prevodioca obračunavaju se po stranici originala i nešto su skuplji od običnog prevoda bez overe, koji se obračunava po svakoj prevedenoj reči izvornog teksta.

Za prevod sa overom i pečatom sudskog prevodioca obavezno je, prema važećim propisima, doneti original na uvid! Svaki prevod sa overom sudskog prevodioca zavodi se u knjigu prevoda koja ima svoj jemstvenik zapečaćen u Višem sudu u Novom Sadu.

Contact Us

2015 Copyright, Park City Cons, All Rights Reserved

office@parkcitycons.info, +381216321669, Novi Sad, Serbia